موضوع جستجو: شرایط گارانتی - ۱ مورد پیدا شد

۱ . شرایط گارانتی : بسم الله الرحمن الرحیم   شرایط استفاده از ضمانتنامه: 1-کارت ضمانتنامه فوق باید در هنگام خرید توسط فروشنده تکمیل،امضاء و مهر شده باشد. 2-مدت اعتبار این ضمانتنامه تا پایان تاریخ قید شده