موضوع جستجو: مارپیچ چرخ آبلیمو گیری - ۱ مورد پیدا شد

۱ . مارپیچ چرخ آبلیمو گیری ذوالفقار : مارپیچ چرخ آبلیمو گیری با آلیاژه آلومینیوم A413ضد اسید و مخصوص مواد غذایی